ข้อกำหนดการใช้บริการ และวิธีติดต่อ

ข้อสงวนสิทธิ์

“บริษัท” ให้บริการเว็บไซต์ “Th.city” แก่บุคคลทั่วไปและสมาชิกภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริษัทสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ หยุดให้บริการเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนระเบียบข้อยังคับในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการ
ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการและหรือสมาชิก หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์หรือจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการ ใช้บริการเว็บไซต์ บุคคลผู้ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทใน ความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น
บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยบริษัทหรือโดยผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และสามารถใช้อ้างอิงได้ ผู้ใช้ บริการพึงต้องใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้เป็นข้อมูลต่อไป และควรตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อเปรียบเทียบกัน บริษัทไม่สามารถรับ รองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยบริษัทหรือโดยผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลมีความเหมาะสมสำหรับบุคคลทุกวัย ผู้ปกครองของผู้ใช้บริการที่ยังไม่บรรลุ นิติภาวะหรือของบุคคลด้อยความสามารถพึงต้องช่วยควบคุมดูแลและแนะนำตามสมควร บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยบริษัท หรือโดยผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ไม่มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามในรูปแบบใดๆ ผู้ใช้บริการพึงต้องรับความเสี่ยงจากการใช้บริการเองทั้งสิ้น หากการใช้ บริการเว็บไซต์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

การสมัครเป็นสมาชิก

ในการสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการ ดังนี้

  • กรอกข้อมูลปัจจุบันที่เป็นจริงอย่างถูกต้องแท้จริงของผู้ใช้บริการในใบสมัครสมาชิก โดยสมาชิกแต่ละรายจะได้รับสิทธิในการเปิดบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น หากสมาชิกรายใดมีความประสงค์จะขอเปิดใช้บัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทเสียก่อน
  • ในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่สมัครเป็นสมาชิกมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันเป็นสาระสำคัญ ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันที หากบริษัทตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิก สมาชิกภาพได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว และมีสิทธิปฏิเสธที่จะให้บริการใดๆ บนเว็บไซต์ได้ทันที
  • ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกและมีบัญชีแล้ว จะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสและการเข้าถึงบัญชีของตนอย่างเคร่งครัด สมาชิกจะ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้บัญชีของตนไม่ว่าโดยตนเองเป็นผู้ใช้หรือโดยบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้บัญชีของนามของตนเองก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจาก การโพสท์ข้อความหรือรูปภาพ หรือการใช้บริการในเว็บไซต์ ตลอดจนการสมัครสมาชิก จะเป็นการดำเนินการผ่านระบบอัตโนมัติของเว็บไซต์ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ การรับรู้ และการอนุมัติของบริษัทและหรือพนักงานของบริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยบริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและของเว็บไซต์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถป้องกันมิให้ถูกจารกรรมข้อมูล (hack) คัดลอก ลบแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลและเว็บไซต์ได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น สมาชิกและผู้ใช้บริการจึงควรเก็บรักษาและสำรอง ข้อมูลของตนเองไว้ และควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด สมาชิกและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณีที่ข้อมูลของ สมาชิกและผู้ใช้บริการสูญหายหรือเสียหาย ถูกคัดลอกนำไปใช้ทำให้เกิดความเสียหาย โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

ระเบียบในการใช้บริการเว็บไซต์

  • ผู้ใช้บริการและสมาชิกจะต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
  • ผู้ใช้บริการและสมาชิกจะไม่ใช้บริการเว็บไซต์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท ในกรณีที่บริษัทให้ความยินยอมให้ผู้ใดใช้บริการเว็บไซต์ใน ทางการค้า ผู้ได้รับความยินยอมนั้นจะต้องกรทำในนามของตนเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท และจะต้องรับผิดชอบต่อคู่ค้าในเรื่อง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การซื้อ ขายสินค้า การให้หรือรับบริการ การชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การรับประกันสินค้าและบริการ ด้วยตนเองทั้งสิ้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายและ เสียหายใดๆ ที่เกิดจากการทำการค้าดังกล่าว
  • ผู้ใช้บริการและสมาชิกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เสียง เพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ได้นำเข้ามาวางไว้ใน เว็บไซต์ด้วยวิธีการใดก็ตาม
  • ผู้ใช้บริการและสมาชิกจะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์ในการออกจดหมายลูกโซ่ ในการโฆษณาทางการค้า ในการหมิ่นประมาทบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือใน ทางที่ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน และจะไม่รบกวนการใช้บริการของบุคลลอื่น
  • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เสียง เพลง โปรแกรมของบุคคลอื่น

หากผู้ใช้บริการและสมาชิก ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทมีสิทธิเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใดๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของผู้ใช้บริการและสมาชิกนั้น ๆ เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์

บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ รวมทั้ง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ผู้ใช้บริการและสมาชิกไม่มีสิทธินำไปใช้เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดต่อสิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท ในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อตกลงผูกพัน

การที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริษัทเว็บไซด์ไม่ว่าเวลาใด ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซด์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และ จะมีผลผูกพันในเรื่องข้อสงวนสิทธิ์บริษัทในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้บริหารเว็บไซด์ตลอดไป

ติดต่อ

ติดต่อทีมงาน

โทร: +66620060010

อีเมล์: service.th.city@gmail.com