สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครข้าราชการ 8 อัตรา

ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562